Cercar
País d'enviament
Seleccionar
El producte s'ha afegit a la cistella
Veure
El producte s'ha afegit per emprovar a l'òptica
Veure
El producte s'ha afegit als preferits
Veure
Legal
Condicions generals de contractació

1.- Objecte 

1.1

ETNIA EYEWEAR CULTURE S.L., responsable del lloc web, facilita als usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), i alhora comunicar a tots els usuaris del lloc web quines són les condicions d'ús aplicables.

1.2 Tota persona que accedeixi al lloc web i faci ús dels seus serveis o faciliti les seves dades assumeix el paper d'usuari, i es compromet a respectar i complir rigorosament les disposicions que figuren en aquest document, així com qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

1.3 Aquest contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través del lloc web, i concretament, la venda d'ulleres de sol i de muntures.

1.4 A continuació, s'exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i la venda de productes, a través de la pàgina web: www.etniabarcelona.com, propietat d'ETNIA EYEWEAR CULTURE, S.L. (en endavant, el prestador). L'acceptació del present document implica que l'usuari:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix i accepta totes les obligacions aquí esmentades.

1.5 Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a tota contractació realitzada a través de la pàgina web del prestador fins a la publicació d'una nova versió.

2.- Identitat de les parts

2.1. D'una banda, el prestador, identificat més amunt; i, de l’altra, l'usuari, registrat al lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador. 

3.- Procediment de contractació

3.1 El procediment de contractació es podrà dur a terme en català, castellà, anglès, francès, italià i alemany. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma, s’indicarà abans d'iniciar el procediment de contractació.

3.2 Per poder accedir als serveis oferts pel prestador, caldrà que l’usuari es doni d'alta a través del lloc web, ja sigui com a usuari o per efectuar un encàrrec concret. A aquests efectes, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanaran.

3.3 Durant el procés de contractació s'anirà informant dels diferents passos a seguir i es podran modificar les dades introduïdes, si s’escau. Els diferents passos a seguir en el procés de compra són els següents:

 1. Tria del producte i la quantitat.
 2. Cistella de la compra. Introducció de codis de descompte.
 3. Indicació de si es tracta d’un comprador prèviament donat d'alta al lloc web o no.
 4. Introducció de dades personals, adreça de lliurament i de facturació. Acceptació de l’avís legal i les polítiques de privacitat.
 5. Indicació de la forma de pagament.
 6. Confirmació de la comanda, compra. Acceptació de les condicions generals.
 7. Pagament.
 8. Enviament de correu electrònic amb la confirmació de compra.

3.4 En qualsevol cas, un cop acabat el procediment de contractació l'usuari serà informat a través de la plataforma de contractació del prestador, mitjançant un correu electrònic de confirmació de la compra realitzada (esmentat anteriorment).

3.5 El prestador no arxivarà el document electrònic. Us recomanem que guardeu o imprimiu el missatge de confirmació de comanda i l'email que rebreu en un termini de 24 hores.

4.- Formes de pagament

4.1 El pagament dels serveis podrà realitzar-se a través dels canals següents:

 1. Pagament amb targeta de crèdit
 2. Pay Pal
 3. Apple Pay
 4. Google Pay
 5. Klarna 

5.- Preus

5.1 Els preus que s'indiquen per a cadascun dels serveis oferts al lloc web inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

5.2 Els preus aplicables a cada servei seran els publicats al lloc web o els que es presentin com a ofertes i promocions al lloc web o en banners, comunicacions comercials del prestador, etc.

5.3 La factura es lliurarà juntament amb la comanda realitzada.

5.4 En cas de pactar serveis diferents als indicats anteriorment, es poden establir preus diferents.

6.- Terminis

6.1 Amb caràcter general, els terminis de lliurament seran de 2-3 dies laborables dins de la UE i d'uns 4-6 dies laborables per a la resta de territoris.

7.- Dret de desistiment establert per a la compra en aquest lloc web

7.1. L'usuari té dret a desistir del present contracte sense justificació durant un termini de trenta (30) dies naturals. Només cal que ens ho comuniqui a través de qualsevol de les vies de contacte que trobarà https://www.etniabarcelona.com/es/ca/help/customer-service o a ecommerce@etnia.es

7.2. L’esmentat dret de desistiment no serà vàlid en relació a aquells productes que s’hagin confeccionat d'acord amb les especificacions del comprador, o bé en articles clarament personalitzats (per exemple, les ulleres graduades). Tampoc no s’aplicarà als béns no retornables per motius d'higiene i de protecció de la salut.

7.3. El termini de desistiment expirarà als trenta (30) dies naturals després de la data en què s’adquireix la possessió material dels béns per part de l’usuari mateix o bé d’un tercer designat per ell (no inclou el transportista).

7.4. Per exercir el dret de desistiment, caldrà que notifiqui la seva decisió enviant, per correu electrònic, el formulari de desistiment o a través d’una declaració inequívoca a ecommerce@etnia.es o per qualsevol dels canals d’atenció al client que posem a la seva disposició.En tot cas li comunicarem, per correu electrònic, la recepció de la seva sol·licitud i l’informarem dels següents passos.

7.5. Al final de les presents Condicions Generals, trobarà un model de formulari de desistiment que podeu utilitzar, si bé no és obligatori.

7.6. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació amb la voluntat de l’usuari d’exercir aquest dret s’enviï abans no venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

7.7. En cas de desistiment per part de l’usuari, li retornarem tots els pagaments que hagi efectuat, incloses les despeses de lliurament (exceptuant les despeses addicionals derivades d’haver triat voluntàriament una modalitat de lliurament diferent de l’ordinària que oferim, menys costosa) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a màxim trenta (30) dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la decisió de desistir del present contracte.

7.8. El reemborsament s’efectuarà mitjançant el mateix canal de pagament emprat en la transacció inicial, llevat que l’usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no se li carregarà cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

7.9. Un cop realitzada la sol·licitud, comunicarem amb el transportista per a que procedeixi a la recollida del producte.

7.10. L’usuari serà únicament responsable de la pèrdua de valor dels béns quan s’hagi produït una manipulació diferent a l’apropiada per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

7.11. El prestador podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut els articles i hagi comprovat que no s'aplica cap de les excepcions relatives al dret de desistiment i que els productes no han patit cap dany.

8.- Enviament

8.1 L'enviament és gratuït, i per tant no es genera cap cost addicional en aquest concepte.

9.- Obligacions de l'usuari

9.1 L'usuari serà plenament responsable del tractament confidencial i l'adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi, i evitarà que hi accedeixin terceres persones no autoritzades.

9.2 Per a la contractació de serveis oferts a través d'aquest portal web, es demanen una sèrie de dades a l'usuari. La finalitat de l'esmentada petició és fer possible la contractació i executar el servei contractat en les condicions adequades. En aquest sentit, l'usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarades siguin veraces, completes i precises, i es compromet igualment a notificar al prestador qualsevol canvi al respecte com més aviat millor, per evitar els problemes que es podrien derivar en cas que el prestador disposi d'unes dades incorrectes o desfasades.

10.- Garantia

10.1 Tots els productes comercialitzats a través de la pàgina web disposen d’una garantia comercial del prestador de 36 mesos.

11.- Comunicació d'incidències

En cas que es produeixi alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podeu contactar amb nosaltres a ecommerce@etnia.es

 

12.- Protecció de dades

12.1.- D'acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades facilitades i generades durant el procés de compra seran tractades per ETNIA EYEWEAR CULTURE, ​​SL amb la finalitat de gestionar tot allò relacionat amb la compra realitzada a través del nostre lloc web i, si així se’ns autoritza, també per enviar comunicacions sobre Etnia Barcelona, sempre respectant el compliment contractual i el consentiment manifestat per l’usuari. Si desitgeu informació més detallada sobre el tractament de les dades o voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de dades així com qualsevol altre que us pogués correspondre, ho podeu fer accedint a les polítiques de privacitat del lloc o enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del DNI, a C/ Enric Morera, núm. 42-44, 08950, Barcelona, o bé a etnia@etniabarcelona.com (indiqueu a l’assumpte “RGPD. Exercici de drets”). 

13.- Clàusula de salvaguarda

13.1.- La possible invalidesa o ineficàcia d'una o diverses clàusules consignades en aquestes condicions generals, per qualsevol causa, no suposarà la invalidesa ni la ineficàcia del conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a la resta de clàusules.

14.- Legislació i jurisdicció

14.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d'ús, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis del lloc web, serà la llei espanyola. 

15.- Resolució de conflictes

15.1 Per tal de resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir com a conseqüència de l'ús del portal i dels seus serveis, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutges i tribunals del domicili de l'usuari, o bé el que en cada cas estableixi la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris.

15.2.- La Comissió Europea, en virtut de l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, facilita una plataforma en línia de resolució de litigis en matèria de consum que es troba disponible a través de l’enllaç següent:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Els consumidors podran presentar reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

 

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

Només ha d'emplenar i enviar aquest formulari, si desitja desistir del contracte.

Podrà remetre' l per correu postal o electrònic a:

 

A l'atenció de:  ETNIA EYEWEAR CULTURE, SL

Enric Morera núm. 42-44, 2a planta, local A. 08950 Esplugues de Llobregat.

etnia@etniabarcelona.com

Telèfon d'atenció al client:+34934735085

 

Per la present els comunico que desisteixo del meu contracte de venda de:  1

Comanda feta el:

Rebuda el:

 

Nom del consumidor:

 

Domicili del consumidor:

 

Signatura del consumidor i usuari:

 

Data

 

 

 

 

1 Indiqui  el producte que vol retornar.

Estàs veient la web de Russian Fed..

Vols canviar a USA?

El preu i la disponibilitat de productes podria variar.

Per restablir la contrasenya, confirma el correu electrònic al qual vols que enviem la teva contrasenya nova.