Cercar
País d'enviament
Seleccionar
El producte s'ha afegit a la cistella
Veure
El producte s'ha afegit per emprovar a l'òptica
Veure
El producte s'ha afegit als preferits
Veure
Legal
Avís legal

Denominació social: ETNIA EYEWEAR CULTURE, SL
Domicili social: Enric Morera núm. 42-44, 2a planta, local A. 08950 Esplugues de Llobregat.
NIF: B63680573
Correu electrònic: etnia@etniabarcelona.com
Telèfon d’atenció al client: +34934735085
Nom de domini: www.etniabarcelona.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 37080, foli 55, full B297602

1.- Objecte

1.1 ETNIA EYEWEAR CULTURE, SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual es vol donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), i informar tots els usuaris del lloc web en relació amb les condicions d’ús del lloc.

1.2 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i n’utilitzi els serveis o faciliti les seves dades assumeix la condició d’usuari i es compromet a respectar i complir de manera rigorosa les disposicions contingudes aquí i qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

1.3 Aquestes condicions tindran un termini de validesa indefinit i seran aplicables a l’ús i a les possibles interaccions o contractacions que es facin a través del lloc web del prestador, fins que se’n publiqui una nova versió.

1.4 El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense l’obligació d’advertir-ne prèviament els usuaris ni de donar-los a conèixer aquestes modificacions, i s’entendrà com a suficient la publicació en el lloc web del prestador.

1.5 En aquest sentit es recomana revisar de manera periòdica aquest avís legal.

1.6 El prestador es reserva el dret de denegar o restringir l’ús i/o l’accés del lloc web a l’usuari, en cas d’incompliment d’aquest avís legal, sense dret a rebre cap compensació ni indemnització per aquest fet.

2.- Identitat de les parts

2.1. D’una banda, el prestador identificat més amunt i, de l’altra, l’usuari general o l’usuari registrat del lloc web, el qual serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

3.- Obligacions de l’usuari

3.1 L’usuari assumirà la plena responsabilitat del tractament confidencial i de l’adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi i evitarà que hi tinguin accés terceres persones no autoritzades.

3.2 Per a la contractació dels serveis que s’ofereixen a través d’aquest portal web se sol·liciten una sèrie de dades a l’usuari. La finalitat de la sol·licitud esmentada és fer possible la contractació i executar el servei contractat en les degudes condicions. En aquest sentit, l’usuari adopta el compromís que les dades sol·licitades i declarades siguin veritables, completes i precises, i es compromet a notificar al més aviat possible al prestador qualsevol canvi que afecti les dades, per evitar possibles problemes en cas que el prestador disposi de dades incorrectes o desfasades. En tot cas, la regulació que fa referència a la protecció de dades de caràcter personal està establerta en les polítiques de privadesa.

4.- Exempció de responsabilitat

4.1 El prestador:

a) Queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, en la mesura en què aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc web.

b) No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i dels seus serveis sigui d’acord amb la llei, aquestes condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que consideri oportunes en cada moment per complir amb el que s’estableix en la legislació vigent.

c) No és responsable dels danys i perjudicis de cap naturalesa que puguin derivar-se de l’ús incorrecte, il·legítim o il·lícit que l’usuari faci del lloc web o dels serveis i continguts que s’hi ofereixen.

d) Es reserva el dret d’impedir a l’usuari l’accés i l’ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment de les condicions generals i particulars d’ús i en cas d’actuacions contràries a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

e) Es reserva el dret de modificar aquest avís legal en qualsevol moment, tot respectant els drets adquirits pels usuaris. Qualsevol modificació que tingui efectes per als usuaris els serà notificada al més aviat possible. Es considera com a notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text en les condicions generals d’aquest portal web o d’un avís en el lloc web. L’ús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica l’acceptació de la modificació per part de l’usuari.

f) El prestador no serà responsable en cap cas dels danys morals, lucre cessant i/o de qualssevol danys directes o indirectes que pugui patir l’usuari.

g) Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi l’usuari a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que retirarà de manera immediata qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic i que retirarà de manera immediata l’enllaç cap a aquest lloc web, tot posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

h) Aquest lloc web ha estat revisat i s’ha comprovat que funciona correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que es puguin donar circumstàncies, com ara errors de programació, interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o fets aliens al seu control, com ara causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció del servei.

5.- Comunicació d’incidències

En cas que l’usuari tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de fer una compra, podrà contactar amb nosaltres a ecommerce@etniabarcelona.com.

6.- Propietat intel·lectual i industrial

6.1 El lloc web, inclosos, entre d’altres elements, la programació, l’edició, la compilació i tot el que sigui necessari per al seu funcionament, els dissenys, les imatges, els logotips, el text i/o els gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels seus autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial i estan inscrits en els registres públics en els casos en què correspon.

6.2 Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, que són també els responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui suscitar al respecte. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

6.3 Independentment de la finalitat a la qual vagin destinats, qualsevol reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereixen en tot cas de l’autorització prèvia i per escrit del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador tindrà la consideració d’incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor o el prestador, que podrà emprendre les accions legals, judicials i/o extrajudicials que puguin correspondre.

6.4 L’usuari i/o el visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir ni representar cap dels continguts esmentats del portal web, a través de mitjans diferents dels que hi ha habilitats a aquest efecte o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de manera expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pugui infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador o dels usuaris del portal web.

6.5 Per aportar qualsevol tipus d’observació o comentari respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari es pot adreçar al correu electrònic etnia@etniabarcelona.com.

7.- Clàusula de salvaguarda

7.1.- La possible invalidació o ineficàcia d’una o diverses clàusules d’aquestes condicions generals, motivada per qualsevol causa, no comportarà la invalidació ni la ineficàcia del seu conjunt, que mantindrà la vigència i l’eficàcia en totes les altres clàusules.

8.- Legislació i jurisdicció

8.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte en la interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, serà la llei espanyola.

8.2.- Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir amb motiu de l’ús del portal i dels seus serveis, les parts acorden que se sotmetran a la jurisdicció dels jutges i tribunals del domicili de l’usuari o al que, en cada cas, estableixi la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris.

Estàs veient la web de Russian Fed..

Vols canviar a USA?

El preu i la disponibilitat de productes podria variar.

Per restablir la contrasenya, confirma el correu electrònic al qual vols que enviem la teva contrasenya nova.