Zoeken
Winkelwagentje In de winkel zien  
0 producten

Het belangrijkste ontbreekt nog: een bril!

Subtotaal
0.00
Verzending
Gratis
Totaal
0.00
Bestelling verwerken
Verzendland
Selecteren
Het product is toegevoegd aan je winkelwagentje
Bekijken
Het product is toegevoegd om in de winkel uit te proberen
Bekijken
Het product is toegevoegd aan Favorieten
Bekijken
Juridisch
Juridische kennisgeving

Handelsnaam: ETNIA EYEWEAR CULTURE, S.L.
Geregistreerd adres: Enric Morera nº 42-44, 2ª planta Local A. 08950 Esplugues de Llobregat.
NIF (Código de Identificación Fiscal [fiscale identificatiecode]): B63680573
E-mail: etnia@etniabarcelona.com
Tel. klantenservice: +34 934 735 085
Domeinnaam: www.etniabarcelona.com
Geregistreerd in het handelsregister van Barcelona Volume 37080, folio 55, pagina B297602

1.- Doel

1.1 ETNIA EYEWEAR CULTURE, S.L., de beheerder van deze website, stelt dit document hierbij ter beschikking aan haar gebruikers, met als doel om te voldoen aan de verplichtingen die zijn opgenomen in Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce (LSSI-CE), en om alle gebruikers van de website te informeren over de gebruiksvoorwaarden.

1.2 Iedereen die deze website bezoekt en de diensten ervan gebruikt, of zijn/haar gegevens verstrekt, neemt de rol van gebruiker op zich. Hij/zij verbindt zich er daarom toe de hierin opgenomen bepalingen, evenals alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen, in acht te nemen en strikt na te leven.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onbepaalde tijd en hebben betrekking op het gebruik van de website van de aanbieder en op eventuele interacties of bestellingen die via deze website worden gedaan, totdat een nieuwe versie wordt gepubliceerd.

1.4 De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website zou kunnen verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers vooraf op de hoogte te stellen of gebruikers op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. Het wordt als voldoende geacht om deze inhoud simpelweg op de website van de aanbieder te publiceren.

1.5 In dit verband wordt aanbevolen om deze juridische kennisgeving periodiek opnieuw door te nemen.

1.6 De aanbieder behoudt zich het recht voor om het gebruik van en/of de toegang tot de website door een gebruiker te weigeren of te beperken in geval van schending van deze juridische kennisgeving, zonder enig recht op vergoeding of schadeloosstelling voor dit feit.

2.- Identiteit van de partijen

2.1. Als partij van het eerste deel, de aanbieder, hierboven aangegeven. Als partij van het tweede deel, de op de website aangemelde gebruiker, die verantwoordelijk is voor de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals verstrekt aan de aanbieder.

3.- Verplichtingen van de gebruiker

3.1 De gebruiker dient de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de vertrouwelijke behandeling en correcte opslag van de wachtwoorden die hij/zij in zijn bezit heeft en dient te vermijden dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

3.2 Om de via deze website aangeboden diensten te kunnen gebruiken, worden een aantal gegevens gevraagd. Het doel van dat verzoek is om deze totstandkoming mogelijk te maken en de overeengekomen diensten onder gepaste voorwaarden uit te voeren. In dit verband verbindt de gebruiker zich ertoe de gevraagde gegevens op een nauwkeurige, volledige en juiste manier te verstrekken, en verbindt hij/zij zich ertoe de aanbieder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging die van invloed op de aanbieder kan zijn. Dit om eventuele problemen te voorkomen die zouden kunnen ontstaan als de aanbieder over onjuiste of verouderde gegevens zou beschikken. In ieder geval zijn de hierboven genoemde voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens vastgelegd in het privacybeleid.

4. Afstand van aansprakelijkheid

4.1 De aanbieder:

a) vrijwaart zich van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op de website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een niet-verbonden derde partij.

b) kan niet garanderen dat de gebruiker in overeenstemming met de wet gebruik zal maken van de website en haar diensten, deze algemene voorwaarden, de algemene moraal of het rechtssysteem; zij zal echter te allen tijde alle maatregelen nemen die zij passend acht om te voldoen aan de bepalingen van de huidige wetgeving.

c) is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit een onjuist of onwettig gebruik van de website of de daarop aangeboden diensten en inhoud door een gebruiker.

d) behoudt zich het recht voor om de gebruiker te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot en het gebruik van de diensten van zijn websites te ontzeggen in geval van schending van de algemene en specifieke gebruiksvoorwaarden, of in het geval van handelingen die overtreding van de wet, de algemene moraal, algemeen aanvaard goed gedrag en het rechtssysteem inhouden.

e) behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de door de gebruikers verkregen rechten. Gebruikers zullen zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van wijzigingen die van invloed op hen zijn. Een kennisgeving aan de gebruiker van deze wijziging wordt geacht te zijn uitgevoerd door het invoegen van de nieuwe tekst in de algemene voorwaarden van deze website of van een mededeling op de website. Het gebruik van de website na wijziging van de algemene voorwaarden geldt als aanvaarding van de wijziging door de gebruiker.

f) De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor morele schade, inkomstenderving en/of enige directe of indirecte schade die aan de gebruiker zou kunnen worden toegebracht.

g) Het is mogelijk dat de klant vanaf de website wordt doorgestuurd naar inhoud van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt geplaatst, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder hierbij dat hij onmiddellijk alle inhoud zal verwijderen die de nationale of internationale wetgeving, de algemene moraal of het rechtssysteem zou kunnen schenden. In een dergelijk geval zal de aanbieder de doorverwijzing naar die website onmiddellijk verwijderen en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van de betreffende inhoud.

h) Deze website is gecontroleerd en de juiste werking is getest. In principe kunt u erop vertrouwen dat de website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar correct functioneert. De aanbieder kan echter niet uitsluiten dat zich omstandigheden, zoals programmeerfouten, voordoen waarvan de onderhoudstaken onderbrekingen in de service kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen zich buiten zijn controle om bepaalde gebeurtenissen voordoen, zoals oorzaken van overmacht, natuurrampen, acties van hackers of crackers, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de webpagina onmogelijk maken. De gebruiker kan in ieder geval geen aanspraak maken op een economische vergoeding voor deze onderbreking van de dienstverlening.

5.- Melding van incidenten

Als u een incident ervaart met betrekking tot de service, voor of na de uitgevoerde aankoop, kunt u contact met ons opnemen via ecommerce@etniabarcelona.com.

6.- Intellectueel en industrieel eigendom

6.1 De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere factoren die nodig zijn voor het correct functioneren, ontwerpen, afbeeldingen, logo's, tekst en/of grafische voorstellingen, zijn het exclusieve eigendom van de aanbieder of de houder van een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs, indien van toepassing. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en wordt waar nodig opgenomen in openbare registers.

6.2 De ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen die geen eigendom zijn van de aanbieder en die op de website zouden kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, en zij zijn verantwoordelijk voor elk mogelijk geschil dat daarmee verband zou kunnen houden. In ieder geval beschikt de aanbieder over uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming om deze eigendommen te gebruiken.

6.3 Ongeacht het beoogde doel is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de verkoop in alle gevallen de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet vooraf door de aanbieder is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur, die de overeenkomstige juridische, gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen zou kunnen ondernemen.

6.4 De gebruiker en/of bezoeker van de website verbindt zich ertoe deze rechten te respecteren en dientengevolge geen van de bovengenoemde inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, verzenden, publiceren of weer te geven op een andere manier dan die hiervoor toestemming geeft, of die rechtmatig op internet worden gebruikt en die de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de aanbieder hebben gekregen. Bovendien verbindt de gebruiker en/of bezoeker zich ertoe geen activiteiten uit te voeren die de intellectuele eigendomsrechten van de aanbieder of die van de gebruikers van de website zouden kunnen schenden.

6.5 Om een constatering of opmerking te maken met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals op de inhoud van de website, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: etnia@etniabarcelona.com

7.- Vrijwaringsclausule

7.1. De mogelijke ongeldigheid of onwerkzaamheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, brengt niet de ongeldigheid of onwerkzaamheid van alle bepalingen met zich mee, en alle andere bepalingen blijven geldig en van kracht.

8.- Wetgeving en jurisdictie

8.1. Het toepasselijke recht in geval van een geschil of een conflict in de interpretatie van de voorwaarden waaruit deze gebruiksvoorwaarden bestaan, samen met alle andere zaken die verband houden met de diensten van de website, is het Spaans recht.

8.2. Om een geschil dat zou kunnen ontstaan op basis van het gebruik van de website of haar diensten op te lossen, stemmen de partijen ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechters en rechtbanken van het geregistreerde adres van de gebruiker, of het adres dat is vastgesteld door procedurele en/of consumenten- en gebruikersregelgeving, afhankelijk van het geval.

Je bekijkt de site voor Luxembourg.

Wil je overschakelen naar USA?

De prijs en beschikbaarheid van het product kunnen uiteenlopen.

Bevestig het e-mailadres waarop je je nieuwe wachtwoord wilt ontvangen om je wachtwoord te herstellen.