Cercar
0 productes

Et falta el més important: les ulleres!

Subtotal
0.00
Enviament
Gratuït
Total
0.00
Tramitar comanda
País d'enviament
Seleccionar
El producte s'ha afegit a la cistella
Veure
El producte s'ha afegit als preferits
Veure
Legal
Condicions generals de contractació

1.- Objecte

1.1 ETNIA BARCELONA, S.L. responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions d'ús del lloc.

1.2 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

1.3 El present contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través del present lloc web, i concretament, la venda d'ulleres de sol i muntures.

1.4 A continuació s'exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i venda de productes, a través del lloc web: www.etniabarcelona.com propietat d'ETNIA BARCELONA, SL (en endavant el prestador). L'acceptació del present document comporta que l'usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
b. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
c. Que assumeix, i accepta, totes les obligacions aquí disposades.

1.5 Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador, fins a la publicació d'una nova versió.

 

2.- Identitat de les parts

2.1. D'una banda, el prestador, identificat més amunt i d'una altra, l'usuari, registrat en el lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

3.- Procediment de contractació

3.1 El procediment de contractació podrà ser realitzat en idioma català, castellà, anglès, francès, italià i alemany. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma, serà indicat abans d'iniciar el procediment de contractació.

3.2 L'usuari, per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s'haurà de donar d'alta a través del lloc web, ja sigui com a usuari o per efectuar un encàrrec concret. Per a això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

3.3 Durant el procés de contractació s'anirà informant dels diferents passos a seguir i es podran modificar les dades introduïdes, si fos necessari. Els diferents passos a seguir en el procés de compra són els següents:

1.- Elecció de producte i quantitat
2.- Cistella de la compra. Introducció de codis de descompte
3.- Indicació sobre si es tracta de comprador prèviament donat d'alta en el lloc o no
4.- Introducció dades personals, adreça de lliurament i facturació. Acceptació Avís legal / polítiques de privacitat
5.- Indicació del mètode de pagament
6.- Conformació de la comanda, compra. Acceptació de les condicions generals.
7.- Pagament
8.- Enviament de correu electrònic de confirmació de compra


3.4 En tot cas, l'usuari serà informat una vegada finalitzat el procediment de contractació, a través de la plataforma de contractació del prestador, i mitjançant l'enviament de l'anteriorment indicat correu electrònic de confirmació de la compra realitzada.

3.5 El prestador no arxivarà el document electrònic, us recomanem que guardi imprimeixi el missatge de confirmació de comanda, i l'email que se li va a enviar dins de les següents 24 hores.

 

4.- Formes de pagament

4.1 El pagament dels serveis podrà realitzar-se pels següents canals:

a) Pagament amb targeta de crèdit
b) Pay Pal

 

5.- Preus

5.1 Els preus que s'indiquen, respecte a cada un dels serveis oferts en el lloc, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

5.2 Els preus aplicables a cada servei, seran els publicats al lloc web o els oferts en forma d'ofertes i promocions al lloc web o en banners, comunicacions comercials del prestador, etc ...

5.3 La factura es lliura juntament amb la comanda.

5.4 En cas de pactar serveis diferents als anteriorment indicats, es poden establir preus diferents.

 

6.- Terminis

6.1 Amb caràcter general els terminis de lliurament seran de 2-3 dies laborables dins de la UE i d'uns 4-6 dies laborables per a tots els altres territoris.

 

7.- Dret de desistiment

7.1. L'usuari té dret a desistir del present contracte en un termini de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació, comunicant-ho a través del nostre lloc web.

7.2. El referit dret de desistiment no serà vàlid respecte a aquells productes que es confeccionat d'acord amb les especificacions fetes pel comprador o clarament personalitzats. Subministrament de béns que no siguin aptes per al retorn per raons d'higiene i protecció de la salut.

7.3. El termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

7.4. Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a través del nostre web, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca.

7.5. Podrà utilitzar el model de formulari que acompanyem a la seva comanda, encara que el seu ús no és obligatori.

7.6. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

7.7. En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva, d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard catorze (14) dies naturals a partir de la data en la que se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

7.8. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

7.9. Haurà vostè encarregar-se de la realització de l'enviament i assumir el cost directe de devolució dels béns.

7.10. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns, resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

7.11. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, i comprovat que no s'aplica cap de les excepcions establertes al dret de desistiment o que els productes no hagin sofert menyscabaments.

 

8.- Enviament

8.1 L'enviament serà realitzat de manera gratuïta, sense generar cap cost addicional per aquest concepte.

 

9.- Obligacions de l'usuari

9.1 L'usuari, haurà de fer-se plenament responsable en el tractament confidencial i l'adequada custòdia de les contrasenyes de què disposi, evitant l'accés a les mateixes, de terceres persones no autoritzades.

9.2 Per a la contractació de serveis oferts a través del present portal web es demanen una sèrie de dades a l'usuari. La finalitat de l'esmentada petició, és fer possible aquesta contractació i executar el servei contractat en les degudes condicions. Referent a això l'usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarats, siguin veritables, completes i precisos, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que afecti els mateixos el més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d'unes dades incorrectes o desfasats.

 

10.- Garantia.

10.1 Tots els productes comercialitzats a través del lloc web, disposen de la corresponent garantia de 2 anys, d'acord amb els termes que estableix la normativa reguladora corresponent.

 

11.- Comunicació d'incidències.

11.1 En cas que tingui alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podrà contactar amb nosaltres a ecommerce@etniabarcelona.com.

 

12.- Protecció de dades

12.1.- D'acord amb el que estableix la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de Etnia Barcelona, ??SL amb la finalitat de gestionar tot allò relacionat amb el procés de compra, a través del nostre lloc web i si ens ho autoritza, per enviar-li comunicacions sobre Etnia Barcelona. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a C / Enric Morera núm 42-44, 08950 Barcelona oa etnia@etniabarcelona.com

 

13.- Clàusula de salvaguarda.

13.1.- La possible invalidesa o ineficàcia d'una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

 

14.- Legislació i jurisdicció

14.1.- La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d'ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.

14.2.- Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb ocasió de l'ús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetre a la jurisdicció de jutges i tribunals del domicili de l'usuari, o el que, en cada cas, estableixi la normativa en matèria processal i / o de consumidors i usuaris.

14.3.- La Comissió Europea conformi a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, facilita una plataforma de resolució de litigis en línia en matèria de consum que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

Estàs veient la web de Andorra.

Vols canviar a USA?

El preu i la disponibilitat de productes podria variar.

Per restablir la contrasenya, confirma el correu electrònic al qual vols que enviem la teva contrasenya nova.